Introductie

De Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) is een onderzoek waarin de Europese bevolking van 50 jaar en ouder centraal staat. Vanuit verschillende vakgebieden (o.a. economie, gezondheidswetenschap, en sociologie) worden elke twee jaar gegevens verzameld op het gebied van gezondheid (zowel geestelijk als lichamelijk), socio-economische positie, en sociale netwerken.

De gegevens die worden verzameld bestaan uit grofweg drie categorieën:

  • economische kenmerken (werk en pensioen, huishoudinkomen, vermogen);
  • gezondheidskenmerken (geestelijke en lichamelijke gezondheid, cognitief functioneren (o.a. geheugen), risicogedrag zoals roken en drinken);
  • sociale kenmerken (activiteiten, sociale steun, kinderen).

Belang van het onderzoek
Het aantal ouderen in Europa groeit. Dit heeft gevolgen voor o.a. pensioenen, arbeidsmarkt, en gezondheidszorg. Samen met de verandering van levensstijl van ouderen is het belangrijk om te onderzoeken hoe factoren als gezondheid, economische welvaart en sociale contacten van invloed zijn op het welzijn van ouderen. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol en een goed onderbouwd wetenschappelijk advies is belangrijk om ervoor te zorgen dat hervormingen van gezondheidszorg, sociale zekerheid en pensioenstelsel dusdanig worden ingericht dat de belangen van ouderen (hun welvaart en welzijn) zo goed mogelijk worden behartigd.

Voor een wetenschappelijk onderbouwd advies is het van groot belang om nauwkeurige informatie te krijgen over de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Vanwege het karakter van het onderzoek (mensen worden elke twee jaar geïnterviewd) is het mogelijk om veranderingen in de tijd en reacties op deze veranderingen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, hoe verandert de financiële situatie van ouderen na pensionering en hoe reageren zij hier op?

Welke informatie levert dit onderzoek op?
SHARE beschrijft in detail de leefsituatie van 50-plussers in Europa vóór en na hun pensionering. De informatie wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van de welvaart en het welzijn van ouderen. Vragen die o.a. kunnen worden beantwoord zijn:

  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheid en sociaal-economische positie van de 50-plussers in Europa?
  • In hoeverre wordt in de behoeften aan gezondheidszorg en financiële ondersteuning voorzien naarmate men ouder wordt?
  • Hoe zullen mogelijke hervormingen in de gezondheidszorg de leefsituatie van 50-plussers beïnvloeden?

De algemene coördinatie van het onderzoek is in handen van het Munich Center for the Economics of Ageing (MEA), onderdeel van het Max Planck Institute for Social Law and Social Policy in München, Duitsland.